Privacyverklaring van Petra Bochove Restauratie:


Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op alle door Petra Bochove Restauratie geleverde producten en diensten.


Petra Bochove Restauratie, gevestigd in Nederland te `s-Gravenhage, Harderwijkstraat 45, 2573 ZB, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Persoonsgegevens die ik verwerk:

Petra Bochove Restauratie verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij heeft verstrekt. Gegevens die Petra Bochove Restauratie van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Petra Bochove Restauratie in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:


 • Voorletters en achternaam

 • Geslacht ( aanhef Dhr. of Mw. )

 • Bedrijfsnaam ( indien van toepassing)

 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)

 • Telefoonnummer (mobiel en\of vast)

 • E-mailadres


Verwerkt Petra Bochove Restauratie ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Petra Bochove Restauratie verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.


Waarom ik gegevens nodig heb:

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Petra Bochove Restauratie, dan wil ik u goed van dienst zijn. Ik gebruik uw gegevens voor de volgende doeleinden:


 • Om u te kunnen bellen of te e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.

 • Om u te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

 • Als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

 • Gegevens gebruik ik niet voor promotie- of marketingdoeleinden. Ik verzend geen nieuwsbrieven.Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Petra Bochove Restauratie gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Petra Bochove Restauratie zich het recht voor om wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.Hoe lang ik gegevens bewaar:

Petra Bochove Restauratie zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden 
Petra Bochove Restauratie verkoopt uw gegevens niet aan derden en ik verstrek deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

De website van Petra Bochove Restauratie werkt zonder technische en functionele cookies.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij mij bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar petrabochove@kpnmail.nlBeveiliging

Petra Bochove Restauratie hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Petra Bochove Restauratie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Petra Bochove Restauratie toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Petra Bochove Restauratie gebruik maakt van de diensten van derden, zal Petra Bochove Restauratie in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Petra Bochove Restauratie u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via petrabochove@kpnmail.nl


Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact met mij opnemen, via petrabochove@kpnmail.nlDeze privacyverklaring is opgesteld d.d. 14-05-2018